Update News

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္း တုိက္ပြဲမ်ား၏အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕(၄)ဖြဲ႔ ပူးေပါင္း၍ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္


ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံၿခံဳေရး၊  လူ႔အခြင့္အေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပ်က္သုဥ္းဆုတ္ယုတ္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္း(၄)ခု စုေပါင္း၍ ပထမဆုံးအႀကိမ္ သေဘာထားထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

“အခုလို ရွမ္းျပည္နယ္ထဲက တိုင္းရင္းသူအဖြဲ႕အစည္း(၄)ခုေပါင္းၿပီး သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္တာက ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျဖစ္ပါတယ္။  လက္ရိွ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနေတြ အေပၚမွာ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရတာေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရတာေတြကို ကၽြန္မတို႔ေတြက ျမင္မိတဲ့အတြက္ ဒါေတြအေပၚမွာ တုန္႔ျပန္မႈတစ္ခုခု လုပ္သင့္တယ္လို႔ထင္တဲ့အတြက္ အခုလို ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ပအိုဝ္းအမ်ိဳး သမီးသမဂၢမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရို္က္တာ နန္းဇင္ႏြယ္က တာခ်ီလိတ္သတင္းေအဂ်င္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးေရွာင္ရမႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈ က်ဴးလြန္ေနျခင္းမ်ား၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္း၊ လူမႈကြန္ယက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈ၊ လူမႈ အသိုင္း အဝုိုင္းၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ေစရန္ ဖန္တီးမႈမ်ားျဖစ္ပြားလာသည့္အတြက္ အထူးစိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကို အျပင္းအထန္ရႈံံ႕ခ်ေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕(၄)ဖြဲ႕၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀)ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

ျပည္နယ္တြင္း တုိက္ပြဲမ်ား၏အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ စစ္ေဘးေရွာင္တိုးလာျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေပါင္းစံုက နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အတင္းအဓမၼ စစ္အင္အားစုေဆာင္းျခင္း၊ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအား ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ သြားလာမႈပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ားတြင္ အတင္းအၾကပ္ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အိမ္ရွင္မ်ားကို ရိုက္ႏွက္ျခင္းစသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈ၊ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ေစရန္ ေသြးထုိးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားလွ်က္ရိွသည္ဟု အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေထာက္ျပထားသည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္ကို လားဟူအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္း၊ ပအို္၀္းအမ်ိဳးသမီး သမဂၢ၊ တအာင္း အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးေရးရာ ဆက္သြယ္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရးအသင္းတို႔က ပူးေပါင္း ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လားဟူအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမွာ လားဟူ အမ်ိဳးသမီးထုအား ဘက္ေပါင္းစုံမွ ဦးေဆာင္မႈ အခန္း က႑မ်ားတြင္ ပါ၀င္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသမီး သမဂၢကို ပအို၀္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား ရရိွႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ တအာင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕အစည္းကို တေအာင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား အခန္းက႑အသီးသီးတြင္ ပါဝင္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးေရးရာ ဆက္သြယ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရးအသင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚလာေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ ရပ္ရြာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းကို အေျချပဳသည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ သုေတသနျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရရိွလာေစေရးကို ရည္ရြယ္၍ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏိုင္ငံ)၏ အဖြဲ႕ဝင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရး၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႕အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း - ဇြဲဲျမတ္~~~~~~~~⊰❂ unicode ~~~~~~~~


ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ဒေသအတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုံခြုံရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ပျက်သုဉ်းဆုတ်ယုတ်နခြေင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်မှ အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း(၄)ခု စုပေါင်း၍ ပထမဆုံးအကြိမ် သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

“အခုလို ရှမ်းပြည်နယ်ထဲက တိုင်းရင်းသူအဖွဲ့အစည်း(၄)ခုပေါင်းပြီး သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက် ထုတ်တာက ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေ အပေါ်မှာ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရတာတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရတာတွေကို ကျွန်မတို့တွေက မြင်မိတဲ့အတွက် ဒါတွေအပေါ်မှာ တုန့်ပြန်မှုတစ်ခုခု လုပ်သင့်တယ်လို့ထင်တဲ့အတွက် အခုလို ထုတ်ပြန်ချက် ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပအိုဝ်းအမျိုး သမီးသမဂ္ဂမှ အုပ်ချုပ်မှုဒါရို်က်တာ နန်းဇင်နွယ်က တာချီလိတ်သတင်းအေဂျင်စီသို့ ပြောသည်။

တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများကြား၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများကြား ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် ပဋိပက္ခများ၏ အကျိုးဆက်ကြောင့် အိုးအိမ်စွန့်ခွာ စစ်ဘေးရှောင်ရမှုများ၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု ကျူးလွန်နခြေင်းများ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ကင်းမဲ့နခြေင်း၊ လူမှုကွန်ယက်များမှတစ်ဆင့် လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှု၊ လူမှု အသိုင်း အဝိုင်းကြား ပဋိပက္ခဖြစ်စေရန် ဖန်တီးမှုများဖြစ်ပွားလာသည့်အတွက် အထူးစိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းနှင့် ထိုကဲ့သို့သော လုပ်ရပ်များတွင် ပါဝင်သူများကို အပြင်းအထန်ရှုံ့ချကြောင်း အမျိုးသမီးအဖွဲ့(၄)ဖွဲ့၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၀)ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

ပြည်နယ်တွင်း တိုက်ပွဲများ၏အကျိုးဆက်အဖြစ် စစ်ဘေးရှောင်တိုးလာခြင်း၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းစုံက နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အတင်းအဓမ္မ စစ်အင်အားစုဆောင်းခြင်း၊ အရပ်သားပြည်သူများအား ညှင်းပန်းနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ သွားလာမှုပိတ်ဆို့ခြင်း၊ နေအိမ်များတွင် အတင်းအကြပ်ဝင်ရောက် ရှာဖွခြေင်း၊ ပစ္စည်းများ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ အိမ်ရှင်များကို ရိုက်နှက်ခြင်းစသည့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးနှင့် မိန်းကလေးငယ်များအပေါ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှု၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအကြား ပဋိပက္ခဖြစ်စေရန် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ခြင်းများ ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိသည်ဟု အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ထောက်ပြထားသည်။

အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်ကို လားဟူအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၊ ပအို်ဝ်းအမျိုးသမီး သမဂ္ဂ၊ တအာင်း အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ရှမ်းအမျိုးသမီးရေးရာ ဆက်သွယ်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ရေးအသင်းတို့က ပူးပေါင်း ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။

လားဟူအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းမှာ လားဟူ အမျိုးသမီးထုအား ဘက်ပေါင်းစုံမှ ဦးဆောင်မှု အခန်း ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်လာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသမီး သမဂ္ဂကို ပအိုဝ်းအမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းရည်မြှင့်တင်နိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူအခွင့်အရေးများ ရရှိနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း၊ တအာင်းအမျိုးသမီးများအဖွဲ့အစည်းကို တအောင်းအမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ပါဝင်လာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း၊ ရှမ်းအမျိုးသမီးရေးရာ ဆက်သွယ် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ရေးအသင်းကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံရေးနှင့် လူမှုရေး ပြောင်းလဲမှု များဖြစ်ပေါ်လာရေး လှုပ်ရှားမှုတွင် ရပ်ရွာ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကို အခြပြေုသည့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ၊ သုတေသနပြုခြင်းများနှင့် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကျား-မ တန်းတူညီမျှမှုနှင့် တရားမျှတမှုကို အမျိုးသမီးများ ရရှိလာစေရေးကို ရည်ရွယ်၍ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။

အဆိုပါအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းများမှာ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်(မြန်မာနိုင်ငံ)၏ အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ကြပြီး အမျိုးသမီးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၊ အကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင်ရေး၊ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတို့အတွက် ဆောင်ရွက်နကြခြေင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

သတင်း - ဇွဲမြတ်
 #TachileikNewsAgency #TNA #TachileikOnlineNews  #တာခ်ီလိတ္သတင္းေအဂ်င္စီ www.tachileik.net  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ေၾကာ္ျငာ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ေၾကာ္ျငာ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment

:::::::::: လႈိက္လွဲစြာ ေက်းဇုူးတင္ရွိပါသည္ ::::::::::