Update News

အေကာင္းဆံုး စံျပေဆးရံုဆုရထားသည့္ မုိင္းတံုေဆးရံုတြင္ ခုတင္အသံုးခ်မႈရာခိုင္ႏႈန္း ဆက္တုိက္ျမင့္လာပါက လာမည့္ႏွစ္တြင္ ခုတင္(၅၀)ဆံ့သို႔ တိုးျမႇင့္ခြင့္ ျပဳမည္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး စံျပၿမိဳ႕နယ္ေဆးရံုဆုရထားသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)မွ မုိင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ေဆးရံုမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ခုတင္အသံုးခ်မႈ (၁၆၀) ရာခုိင္ႏႈန္းရိွခဲ့ရာ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္းဆက္တက္ပါက ခုတင္(၅၀)ဆံ့ေဆးရံုအဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အကယ္၍သာ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ မုိင္းတံုမွာ ဒီလိုတက္ေနမယ္ဆိုလို႔ရိွရင္ ေနာက္ႏွစ္မွာ ကုတင္ (၅၀)အဆင့္ ေပးဖို႔ လံုးဝဝန္မေလးပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီေဆးရံုမွာဆိုရင္ လိုအပ္တဲ့ အီးစီဂ်ီစက္သစ္တို႔လို လိုအပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွာ ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေပးထားၿပီး ကုသေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြလိုအပ္ခ်က္ရိွလာရင္လည္း ထပ္တိုးေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖၾကားသည္။

(၂၅)ခုတင္ဆံ့ မုိင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ေဆးရံု၏ ခုတင္အသံုးျပဳမႈရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ (၃၃) ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ (၃၄) ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ (၅၀) ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ (၁၆၀) ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔ တက္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေဆးရံုတြင္ တစ္ေန႔ပ်မ္းမွ် ျပင္ပလူနာ (၆၈.၉)ေယာက္ႏႈန္းႏွင့္ ပ်မ္းမွ်အတြင္းလူနာ (၃၉.၉)ေယာက္ကုသမႈေပးခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ မိုင္းတုံမဲ ဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက မိုင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ (၂၅) ခုတင္ဆံ့ ေဆး႐ုံသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ခုတင္အသုံးခ်မႈထက္ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီျဖစ္ပါ၍ ခုတင္ (၅၀) ဆံ့ ေဆး႐ုံအျဖစ္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းအား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ယင္းကဲ့သို႔ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေဆးဝါးလံုေလာက္စြာရရိွရန္၊ ဝန္ထမ္းႏွင့္ လူနာအင္အားမွ်တရန္ ဝန္ထမ္းအင္အား ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးရန္၊ မူလအေဆာက္အဦအား ျပင္ထိန္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ ကုတင္ (၅၀)ဆံ့ေဆးရံုအျဖစ္ တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း ရိွ၊မရိွႏွင့္ မရိွပါက ခြင့္မျပဳႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းအား ရွင္းလင္းေပးပါရန္”ဟု မိုင္းတုံမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရိွေဆးရံုတြင္ ခြင့္ျပဳထားသည္ထက္ (၆)ဆတိုးလာသည့္ လူနာအင္အားေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ဝန္နဲ႔အားမမွ်ဘဲ ဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကရသည့္ျပင္ လက္ရိွေဆးရံုအေဆာက္အဦမွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကတည္းက တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္၍ အေဆာက္အဦးမွာ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မုိင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ေဆးရံုတြင္ လက္ရိွအေဆာက္အဦမွာ လူူနာအင္အားႏွင့္မလံုေလာက္သည့္အတြက္ လူနာ (၂၀)ဆံ့ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္တစ္ခုႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသတြင္း အလွဴရွင္တစ္ဦး၏ အကူအညီျဖင့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

(၂၅) ခုတင္ဆံ့ေဆးရံုအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ (၁၅) သန္းသာ ေပးေလ့ရိွေသာ္လည္း မုိင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေဆးရံုအတြက္ (၃၂.၇၂) သန္းခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး လာမည့္ (၆) လဘတ္ဂ်က္တြင္ ေဆး႐ုံ၏ အဓိက လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ရင္ခြဲ႐ုံျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ ေဆး႐ုံ၏ျပဳျပင္ မြမ္းမံျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္၊ ကုသေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ကုသေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္မည္ဆုိ ပါက ရန္ပုံေငြဆက္လက္ တိုးခ်ဲ႕ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျဖၾကားသည္။

မိုင္းတုံျပည္သူ႔ေဆးရုံ၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ကုသေရးဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ေဆာင္႐ြက္ေန သကဲ့သုိ႔ ၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေငြလုံးေငြရင္းျဖင့္ ေျခာက္ခန္းတြဲ တစ္ထပ္ ဝန္ထမ္း အိမ္ရာတစ္လုံးႏွင့္ ခြဲစိတ္ အေဆာက္အဦ တစ္လုံး တည္ေဆာက္ ရန္အတြက္ ထည့္သြင္းလ်ာထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း - ခ်ယ္ရီထုိက္


~~~~~~~~⊰❂ unicode ~~~~~~~~

၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး စံပြမြို့နယ်ဆေးရုံဆုရထားသည့် ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)မှ မိုင်းတုံမြို့နယ်ဆေးရုံမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ခုတင်အသုံးချမှု (၁၆၀) ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ရာ လာမည့်နှစ်တွင် ရာခိုင်နှုန်းဆက်တက်ပါက ခုတင်(၅၀)ဆံ့ဆေးရုံအဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

“အကယ်၍သာ တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ် မိုင်းတုံမှာ ဒီလိုတက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် နောက်နှစ်မှာ ကုတင် (၅၀)အဆင့် ပေးဖို့ လုံးဝဝန်မလေးပါဘူး။ နောက်တစ်ခုက ဒီဆေးရုံမှာဆိုရင် လိုအပ်တဲ့ အီးစီဂျီစက်သစ်တို့လို လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လမှာ ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ပေးထားပြီး ကုသရေးအတွက် ရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်ရှိလာရင်လည်း ထပ်တိုးပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မြင့်ထွေးက လွှတ်တော်တွင် ဖြကြေားသည်။

(၂၅)ခုတင်ဆံ့ မိုင်းတုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံ၏ ခုတင်အသုံးပြုမှုရာခိုင်နှုန်းမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် (၃၃) ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် (၃၄) ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် (၅၀) ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် (၁၆၀) ရာခိုင်နှုန်းသို့ တက်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ဆေးရုံတွင် တစ်နေ့ပျမ်းမျှ ပြင်ပလူနာ (၆၈.၉)ယောက်နှုန်းနှင့် ပျမ်းမျှအတွင်းလူနာ (၃၉.၉)ယောက်ကုသမှုပေးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ (၂၉) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် မိုင်းတုံမဲ ဆန္ဒနယ်မှ ဦးအောင်ကျော်ဦးက မိုင်းတုံမြို့နယ် (၂၅) ခုတင်ဆံ့ ဆေးရုံသည် သတ်မှတ်ထားသော ခုတင်အသုံးချမှုထက် ကျော်လွန်နပြေီဖြစ်ပါ၍ ခုတင် (၅၀) ဆံ့ ဆေးရုံအဖြစ် ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အဆင့်တိုးမြှင့်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ မေးမြန်းခဲ့ခြင်းအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ယင်းကဲ့သို့ ဖြကြေားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

“ဆေးဝါးလုံလောက်စွာရရှိရန်၊ ဝန်ထမ်းနှင့် လူနာအင်အားမျှတရန် ဝန်ထမ်းအင်အား ခွင့်ပြုချထားပေးရန်၊ မူလအဆောက်အဦအား ပြင်ထိန်းဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် ကုတင် (၅၀)ဆံ့ဆေးရုံအဖြစ် တိုးမြှင့် သတ်မှတ်ပေးရန် ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိ၊မရှိနှင့် မရှိပါက ခွင့်မပြုနိုင်သည့် အကြောင်းရင်းအား ရှင်းလင်းပေးပါရန်”ဟု မိုင်းတုံမဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ကျော်ဦးက မေးမြန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

လက်ရှိဆေးရုံတွင် ခွင့်ပြုထားသည်ထက် (၆)ဆတိုးလာသည့် လူနာအင်အားကြောင့် ဝန်ထမ်းများမှာ ဝန်နဲ့အားမမျှဘဲ ဝန်ထမ်းဆောင်နကြေရသည့်ပြင် လက်ရှိဆေးရုံအဆောက်အဦမှာ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကတည်းက တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်၍ အဆောက်အဦးမှာ ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်နေကြောင်း တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

မိုင်းတုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် လက်ရှိအဆောက်အဦမှာ လူနာအင်အားနှင့်မလုံလောက်သည့်အတွက် လူနာ (၂၀)ဆံ့ တိုးချဲ့ဆောင်တစ်ခုနှင့် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများအား ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဒေသတွင်း အလှူရှင်တစ်ဦး၏ အကူအညီဖြင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ တည်ဆောက်ထားကြောင်း သိရသည်။

(၂၅) ခုတင်ဆံ့ဆေးရုံအတွက် ဘတ်ဂျက် (၁၅) သန်းသာ ပေးလေ့ရှိသော်လည်း မိုင်းတုံမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံအတွက် (၃၂.၇၂) သန်းခွင့်ပြုပေးထားပြီး လာမည့် (၆) လဘတ်ဂျက်တွင် ဆေးရုံ၏ အဓိက လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည့် ရင်ခွဲရုံပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကာ ဆေးရုံ၏ပြုပြင် မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်၊ ကုသရေးလိုအပ်ချက်များသည် ကုသရေးနှင့် သက်ဆိုင်မည်ဆို ပါက ရန်ပုံငွေဆက်လက် တိုးချဲ့ပေး မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဖြကြေားသည်။

မိုင်းတုံပြည်သူ့ဆေးရုံ၏ လိုအပ်ချက်အရ ကုသရေးဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံများ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆောင်ရွက်နေ သကဲ့သို့ ၂၀၁၈-၁၉ ခုနှစ်တွင် ငွေလုံးငွေရင်းဖြင့် ခြောက်ခန်းတွဲ တစ်ထပ် ဝန်ထမ်း အိမ်ရာတစ်လုံးနှင့် ခွဲစိတ် အဆောက်အဦ တစ်လုံး တည်ဆောက် ရန်အတွက် ထည့်သွင်းလျာထားပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

သတင်း - ချယ်ရီထိုက် 
 #TachileikNewsAgency #TachileikOnlineNews  #တာခ်ီလိတ္သတင္းေအဂ်င္စီ www.tachileik.net  
~~~~~~ ေၾကာ္ျငာ ~~~~~~


« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment

:::::::::: လႈိက္လွဲစြာ ေက်းဇုူးတင္ရွိပါသည္ ::::::::::