Update News

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ကြက္သစ္ အပိုင္း(စ်) စီမံကိန္းရွိ က်ဴးေက်ာ္မ်ားအား ဖယ္ရွားၿပီး စီမံကိန္းဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မည္


ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ ဆန္ဆိုင္း(ခ)ရပ္ကြက္မွ ၿမိဳ႕ကြက္သစ္စီမံကိန္း အပိုင္း(စ်) ေျမယာကြက္သစ္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ေျမေနရာမွာ အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္ေျမျဖစ္သျဖင့္ လက္ရိွ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားမွာ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားျဖစ္၍ ဖယ္ရွားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေျမယာကြက္ေဖာ္ေဆာင္မႈ ဆက္လက္ လုပ္ကို္င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ (၂၅)ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ထပ္မံသတိေပးေျပာၾကားလုိက္သည္။

အဆိုပါ ေျမေနရာရွိ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူ အိမ္ေျခ(၅၀)ေက်ာ္အား စက္တင္ဘာလ (၁၄)ရက္ေန႔မွစ၍ တစ္လျပည့္သည့္ေန႔အတြင္း ဖယ္ရွားၾကရန္ ႏို႔တစ္စာမ်ား ထုတ္ထားၿပီးေနာက္ ၎ေျမေနရာတြင္ လက္ရိွ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားအပါအဝင္ ေျမယာကြက္သစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သူမ်ားကို တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရံုးရွိ အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းျခင္းျဖစ္သည္။

ေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းပြဲသို႔ ဟိန္းထက္ေအာင္ကုမၸဏီ၊ ဦးစိန္ေမာင္ႏွင့္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထြန္းတို႔ထံက ေျမကြက္ ၀ယ္ယူထားသူမ်ားအျပင္ အဆိုပါေျမယာအား ယခင္က ပိုင္ဆိုင္သူဟုဆိုသည့္ ေဒၚနန္းခမ္းတစ္ႏွင့္ ေဒၚနန္းခမ္းတစ္၏ ၿခံေစာင့္ တာ၀န္ခံ ဦးေယာရႈတို႔ထံမွ ေျမကြက္၀ယ္ယူထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၿပီး ၎တို႔ ႀကံဳေနရသည့္ျပႆနာမ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ ရွိသည့္ေျမျဖစ္ေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္သတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚနန္းခမ္းတစ္ႏွင့္ ေဒၚနန္းခမ္းတစ္၏ ၿခံေစာင့္ တာ၀န္ခံ ဦးေယာရႈတို႔ထံမွ ေျမကြက္၀ယ္ယူထားသူမ်ားရိွခဲ့ၿပီး က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ား အျဖစ္ လက္ရိွတြင္ ႏို႔တစ္စာေပးပို႔ခံထားရသူမ်ားမွာ ၎တို႔ေျမ ဝယ္ယူထားသူမ်ား ႏွင့္သာ ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထြန္း၀င္းေအာင္က တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

က်ဴးေက်ာ္အျဖစ္ ႏို႔တစ္စာလက္ခံရရိွထားသူမ်ားက ၎တို႔၏နစ္နာဆံုးရံႈးမႈအတြက္ ေျမကြက္ ေရာင္းခ်ထားသည့္ ေဒၚနန္းခမ္းတစ္၏ ၿခံေစာင့္ တာ၀န္ခံ ဦးေယာရႈအား တရားဥပေဒအရ ရင္ဆိုင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိမ္ယာကြက္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားသည့္ ဟိန္းထက္ေအာင္ကုမၸဏီက ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမရိွသျဖင့္ အဆုိပါကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ အတူ ေတြ႔ဆံုညိႇႏိႈင္းလိုေၾကာင္း ေျမကြက္၀ယ္ယူထားသူမ်ားက တင္ျပေတာင္းဆိုထားသည္။

အဆိုပါေျမယာကြက္သစ္စီမံကိန္းေနရာမွာ လယ္ယာေျမႏုိင္ငံပုိင္ျပဳလုပ္ေရးအက္ဥပေဒပုဒ္မ-၃၉ အရ ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးသည့္ေျမျဖစ္သျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ႏို႔တစ္စာပို႔ထားသည့္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို ေနာက္ထပ္ႏွစ္ႀကိမ္အထိ သတိေပးမည္ျဖစ္ကာ မလုိက္နာပါက ဥပေဒအရ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ေျမေနရာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ကုိယ္စား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေကာ္လိေတၱာ္အရာရွိ၏ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ ေအာက္တြင္ရိွေနၿပီး ၿမဳိ႕ကြက္သစ္ေဖာ္ထုတ္ေရးေကာ္တီႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကို အျမန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အဆုိပါ အစည္းအေဝးတြင္ အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမယာကြက္သစ္စီမံကိန္းမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ(အေရွ႕ပိုင္း) က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕က ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၈)ရက္ေန႔ ေန႔စြဲပါစာျဖင့္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမႏုိင္ငံပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၉)အရ ဧရိယာ ဧက (၄၀)အား တိုးခ်ဲ႕ၿမိဳ႕ကြက္သစ္ ေျမအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း တာဝန္ယူေဖာ္ေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ၿပီးျပတ္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရိွေသးဘဲ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ မူလ ေျမပိုင္ရွင္ဆိုသူထံမွ ဝယ္ယူေနထုိင္သူမ်ား ရိွလာသျဖင့္ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈ ျပႆနာမ်ား ရိွလာျခင္းျဖစ္သည္။


~~~~~~~~⊰❂ unicode ~~~~~~~~

ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) တာချီလိတ်မြို့၊ ဆန်ဆိုင်း(ခ)ရပ်ကွက်မှ မြို့ကွက်သစ်စီမံကိန်း အပိုင်း(ဈ) မြေယာကွက်သစ်ဖော်ဆောင်နေသည့် မြေနေရာမှာ အစိုးရစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသည့်မြဖြေစ်သဖြင့် လက်ရှိ ဝင်ရောက်နေထိုင်သူများမှာ ကျူးကျော်သူများဖြစ်၍ ဖယ်ရှားရမည်ဖြစ်ပြီး မြေယာကွက်ဖော်ဆောင်မှု ဆက်လက် လုပ်ကို်င်မည်ဖြစ်ကြောင်း စက်တင်ဘာလ (၂၅)ရက်နေ့တွင် မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနက ထပ်မံသတိပေးပြောကြားလိုက်သည်။

အဆိုပါ မြေနေရာရှိ ကျူးကျော်နေထိုင်သူ အိမ်ခြေ(၅၀)ကျော်အား စက်တင်ဘာလ (၁၄)ရက်နေ့မှစ၍ တစ်လပြည့်သည့်နေ့အတွင်း ဖယ်ရှားကြရန် နို့တစ်စာများ ထုတ်ထားပြီးနောက်၎င်းမြေနေရာတွင် လက်ရှိ ဝင်ရောက်နေထိုင်သူများအပါအဝင် မြေယာကွက်သစ်နှင့် ပတ်သက်သူများကို တာချီလိတ်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများက တာချီလိတ်မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးရှိ အစည်းအေဝး ခန်းမတွင် တွေ့ဆုံရှင်းလင်းခြင်းဖြစ်သည်။

တွေ့ဆုံရှင်းလင်းပွဲသို့ ဟိန်းထက်အောင်ကုမ္ပဏီ၊ ဦးစိန်မောင်နှင့် ဦးဇော်ဇော်ထွန်းတို့ထံက မြေကွက် ဝယ်ယူထားသူများအပြင် အဆိုပါမြေယာအား ယခင်က ပိုင်ဆိုင်သူဟုဆိုသည့် ဒေါ်နန်းခမ်းတစ်နှင့် ဒေါ်နန်းခမ်းတစ်၏ ခြံစောင့် တာဝန်ခံ ဦးယောရှုတို့ထံမှ မြေကွက်ဝယ်ယူထားသူများ တက်ရောက်ပြီး၎င်းတို့ ကြုံနေရသည့်ပြဿနာများအား တင်ပြဆွေးနွေးကြခြင်းဖြစ်သည်။

အစိုးရစီမံခန့်ခွဲခွင့် ရှိသည့်မြဖြေစ်ကြောင်း အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးခဲ့သော်လည်း ဒေါ်နန်းခမ်းတစ်နှင့် ဒေါ်နန်းခမ်းတစ်၏ ခြံစောင့် တာဝန်ခံ ဦးယောရှုတို့ထံမှ မြေကွက်ဝယ်ယူထားသူများရှိခဲ့ပြီး ကျူးကျော်နေထိုင်သူများ အဖြစ် လက်ရှိတွင် နို့တစ်စာပေးပို့ခံထားရသူများမှာ၎င်းတို့မြေ ဝယ်ယူထားသူများ နှင့်သာ ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း တာချီလိတ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးထွန်းဝင်းအောင်က တက်ရောက်လာသူများအား ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။

ကျူးကျော်အဖြစ် နို့တစ်စာလက်ခံရရှိထားသူများက၎င်းတို့၏နစ်နာဆုံးရှုံးမှုအတွက် မြေကွက် ရောင်းချထားသည့် ဒေါ်နန်းခမ်းတစ်၏ ခြံစောင့် တာဝန်ခံ ဦးယောရှုအား တရားဥပဒေအရ ရင်ဆိုင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။

အိမ်ယာကွက်ဖော်ဆောင်ရန် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရထားသည့် ဟိန်းထက်အောင်ကုမ္ပဏီက ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းမရှိသဖြင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့် အတူ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းလိုကြောင်း မြေကွက်ဝယ်ယူထားသူများက တင်ပြတောင်းဆိုထားသည်။

အဆိုပါမြေယာကွက်သစ်စီမံကိန်းနေရာမှာ လယ်ယာမြေနိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ရေးအက်ဥပဒေပုဒ်မ-၃၉ အရ ခွင့်ပြုချထားပေးသည့်မြဖြေစ်သဖြင့် ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နပြေီး နို့တစ်စာပို့ထားသည့် ကျူးကျော်များကို နောက်ထပ်နှစ်ကြိမ်အထိ သတိပေးမည်ဖြစ်ကာ မလိုက်နာပါက ဥပဒေအရ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

၎င်းမြေနေရာမှာ နိုင်ငံတော်အစိုးရ ကိုယ်စား ဆောင်ရွက်နေသည့် ကော်လိတ္တော်အရာရှိ၏ စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့် အောက်တွင်ရှိနပြေီး မြို့ကွက်သစ်ဖော်ထုတ်ရေးကော်တီနှင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအေဝးကို အမြန်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် အသိပေးပြောကြားခဲ့သည်။

မြေယာကွက်သစ်စီမံကိန်းမှာ ရှမ်းပြည်နယ်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ(အရှေ့ပိုင်း) ကျိုင်းတုံမြို့က ၂၀၁၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၂၈)ရက်နေ့ နေ့စွဲပါစာဖြင့် ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေနိုင်ငံပိုင် ပြုလုပ်ရေး အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ (၃၉)အရ ဧရိယာ ဧက (၄၀)အား တိုးချဲ့မြို့ကွက်သစ် မြေအဖြစ် အကောင်အထည်ဖော်ရန် ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သော်လည်း တာဝန်ယူဖော်ဆောင်သည့် ကုမ္ပဏီများက ၂၀၁၇ ခုနှစ်အထိ ပြီးပြတ်အောင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိသေးဘဲ ဖြစ်နေချိန်တွင် မူလ မြေပိုင်ရှင်ဆိုသူထံမှ ဝယ်ယူနေထိုင်သူများ ရှိလာသဖြင့် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ပြဿနာများ ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။
 #TachileikNewsAgency #TachileikOnlineNews  #တာခ်ီလိတ္သတင္းေအဂ်င္စီ www.tachileik.net  
~~~~~~ ေၾကာ္ျငာ ~~~~~~


« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment

:::::::::: လႈိက္လွဲစြာ ေက်းဇုူးတင္ရွိပါသည္ ::::::::::